งานบรรยาย งานสอน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์พิเศษประจำวิชา การจัดการการขาย
และวิชาเทคนิคการขาย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ วิชา Arts of Speaking and Presentation
คณะนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาจารย์พิเศษ วิชา เทคนิคและกระบวนการขายยานยนต์
คณะเทคโนโลยี

อาจารย์พิเศษวิชา ทักษะการขาย (Salesmanship) , วิชาการจัดการการขาย (Sale Management) คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์พิเศษวิชา การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal) คณะศิลปะศาสตร์


สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ร่วมบรรยาย อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โครงการนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา หัวข้อ “Resilience ล้มได้แต่ลุกให้ไว สิ่งที่ HR ต้องใส่ใจเพื่อความอยู่รอดขององค์การ”
- วิทยาลัยการชลประธาน - โครงการ ผู้อำนวยการโครงการ หัวข้อบรรยาย เทคนิคการนำเสนอการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
- มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - หัวข้อที่บรรยาย การส่งเสริมสุขภาพจิตครูปฐมวัย, ก้าวย่างอย่างมั่นใจกลัวทำไมกับอนาคต (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - เทคนิคและกระบวนการขาย, การขายยุค Digital
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - จิตวิทยาของครู, บุคลิกภาพครู มศว., จิตวิทยาของวิชาชีพครู, การสื่อสารเพื่อการสอนอย่างมีชั้นเชิง, การสร้างจิตสำนึกระลึกถึงความเป็นครู, การพัฒนาผู้นำนักศึกษา
- มหาวิทยาลักอีสเทิร์น เอเชีย - สุขใจกับการเรียน พากเพียรอย่างมีศิลปะ, พลวัตร กลุ่มในวิชาชีพพยาบาล
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - บุคลิกภาพครู, ก้าวย่างอย่างมั่นใจ กลัวทำไมกับอนาคต (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสมัครงาน), ทักษะการทำงานสำหรับครู, เทคนิคการนำเสนอในวิชาชีพครู
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - บุคลิกภาพดีด้วยวจีสู่ความสำเร็จ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ - ก้าวย่างอย่างมั่นใจ กลัวทำไมกับอนาคต (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสมัครงาน)
- สถาบันปัญญาภิวัฒน์ - เทคนิคการพูดและการบรรยายในที่สาธารณะ
- มหาวิทยาลัยธนบุรี - การสื่อสารเพื่อการบริหาร, การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis - TA), การนำเสนอเชิงวิทยากร
- มหาวิทยาลัยสยาม - ก้าวย่างอย่างมั่นใจกลัวทำไมกับอนาคต (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสมัครงาน)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เทคนิคการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ก้าวย่างอย่างมั่นใจ กลัวทำไมกับอนาคต (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสมัครงาน), บุคลิกภาพดีด้วยวจีสู่ความสำเร็จ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - Service Mind กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสู่ตนสู่องค์กร
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนานักเรียนและผู้ปกครอง-เลี้ยงลูกอย่างไรให้หัวใจเบ่งบาน


ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หัวใจของการบริการสำหรับบุคลากร, มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน, การพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – การสร้างเสน่ห์และบุคลิกภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยหลักจิตวิทยา
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - จิตวิทยาการให้คำปรึกษาของครู, องค์กรแห่งความร่วมมือสำหรับบุคลากรในสถาบัน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การสร้างเสน่ห์ในการสอนของครูเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน, จิตวิทยาการบริการสำหรับบุคลากร


ด้านการบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน

หัวข้อด้านการบรรยายในกลุ่มธุรกิจ
อาทิ เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง การปิดการขาย การขายในยุค Digital พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคการสื่อสารเป็นใหญ่ การตลาดยุค Digital, การจัดการกับข้อตำหนิของลูกค้า, การขายผ่านช่องทางเลือก-Tele Sale ฯลฯ
หัวข้อด้านจิตวิทยา อาทิ จิตวิทยาหัวหน้างาน, จิตวิทยาผู้นำ, การทำงานเป็นทีม, จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับองค์กร, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, การจุดพลังในการขายด้วยหัวใจแห่งความสำเร็จ, มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, พลังของจิตเพื่อนำสู่ชีวิตที่ดีกว่า, การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), ความฉลาดในการฝ่าวิกฤต (AQ), การพัฒนาตัวตนเพื่อนำไปสู่บุคคลคุณภาพ (Self-SWOT Analysis), การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ฯลฯ
หัวข้อด้านการจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน, การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน, เทคนิคการพูดในที่ชุมชน, เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ, คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน, Key Performance Indicator (KPI), Balances Score Card (BSC), การจัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) ฯลฯ


กลุ่มธุรกิจที่เชิญบรรยาย อาทิ
  หัวข้อที่บรรยายให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต “ก้าวไปข้างหน้าด้วยจิตวิทยาสู่ความสำเร็จ”
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ กุญแจสู่ความสำเร็จ พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ, มุ่งไปข้างหน้าด้วยจิตวิทยาแบบ Jump Forward
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางจิตใจด้วย Resilience (Becoming a Resilient Person)
  หัวข้อที่บรรยาย การทำงานเป็นทีมและทัศนคติในการทำงาน
  หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสไตล์ไทยเครดิต (Thai Credit Train the Trainer)
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น เทคนิคการนำเสนอขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิภาพ จุดพลังสร้างไฟด้วยหัวใจแห่งทีมงาน


หัวข้อที่บรรยาย เช่น กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขายกับการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ, จุดพลังให้ชีวิต พิชิตทุกเป้าขาย ทีมขายสินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มพนักงานประจำสาขา, การสื่อสารในงานเลขานุการและการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  หัวข้อที่บรรยาย ปลุกพลังสร้างไฟทะยานไปกับไทยประกันชีวิต
  หัวข้อที่บรรยาย ปลุกพลังสร้างไฟทะยานไปกับ Cigna
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น ปลุกพลังสร้างไฟทะยานไปกับ อิออน อินชัวรันส์ และ เทคนิคการขายด้วยหัวใจแห่งอิออน อินชัวรันส์
  หัวข้อที่บรรยาย ปลุกพลังสร้างไฟทะยานไปกับโตเกียวมารีน
หัวข้อที่บรรยาย เช่น การบริการในงานประกันชีวิต, การเจรจาต่อรองในงานขายประกันชีวิต, เสน่ห์ในการขายสร้างได้ทุกคน, การสื่อสารและการใช้โทรศัพท์ในงานเลขานุการ, จุดพลังให้ชีวิต พิชิตทุกเป้าขาย, โค๊ชคุณภาพกับการสอนงานขายอย่างมืออาชีพ สำหรับ Training and Management Coordinator, คุณภาพผู้นำเพื่อการนำทีมสู่เป้าหมาย
หัวข้อที่บรรยาย เช่น การบริการอันทรงคุณค่า และการเจรจาต่อรอง (ในงานประกันภัย) และการรู้จัก รู้ใจลูกค้า
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น การนำเสนอต่อที่ชุมชนสำหรับเทคนิคประกันชีวิต
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น จิตวิทยาการขาย และการบริการ
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น ปลุกพลังสร้างไฟ ทะยานไปกับบูพ่า
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น ปลุกพลังสร้างไฟในการทำงาน ด้วย 7 แนวคิดพิชิตโอกาส
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น เสน่ห์ในการขายสร้างได้ทุกคน, การนำเสนอขายให้ได้ใจลูกค้า
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น การบริหารเสน่ห์นักขาย, การตลาดยุคใหม่ สไตล์ฮอนด้า, การบริหารการขายด้วยหัวใจแห่งฮอนด้า, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, จิตวิทยาการเป็นผู้นำ
หัวข้อที่บรรยาย เช่น เสน่ห์ในการขายสร้างได้ทุกคน (พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเสียง บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า)
หัวข้อที่บรรยาย เช่น เทคนิคการขายและนำเสนอขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิให้โดนใจลูกค้า, กุญแจไขความสำเร็จในงานขายด้วยหัวใจแห่งซูซูกิ
หัวข้อที่บรรยาย เช่น เทคนิคการขายขั้นสูง
หัวข้อที่บรรยาย เช่น สัมพันธ์ดีได้งาน บริการดีได้ใจ, บริหารลูกน้องอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งเงิน สำหรับผู้ประกอบการศูนย์มาสด้า
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น เทคนิคการขาย
หัวข้อที่บรรยาย เช่น การขายในธุรกิจคอมพิวเตอร์
หัวข้อที่บรรยาย เช่น เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น ปลุกพลังสร้างไฟในการทำงาน, การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ, ภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ, เทคนิคและกระบวนการขาย, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  การขาย การเจรจาต่อรอง การปิดการขาย
  การขาย การเจรจาต่อรอง การปิดการขาย
  หัวข้อที่บรรยาย อาทิ คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง (พัฒนาทีม Merchandiser และ PC ของกาแฟมอคโคน่า), จุดพลังแห่งชีวิต พิชิตทุกเป้าขาย, เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ Train the Trainer
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ การเป็นหัวหน้างาน


หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  หัวข้อที่บรรยาย เช่น คิดอย่างสร้างสรรค์ บริหารอย่างมีศิลปะ และทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่บรรยาย เช่น สัมพันธ์ดีได้งาน บริการดีใด้ใจ
  ในโครงการอบรมการบริการและการต้อนรับที่ประทับใจ "Thailand Grand Invitation Host" หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นนักบริการที่ดี
  หัวข้อบรรยาย ได้แก่ จิตบริการ
  หัวข้อบรรยาย ได้แก่ จิตบริการ
  หัวข้อบรรยาย ได้แก่ จิตบริการ
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ จุดพลังสร้างไฟในการทำงาน
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน


คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ประเภทคอลัมนิสต์

- นิตยสารรายเดือน Business Owner คอลัมน์ "Guru"


รายการวิทยุ /โทรทัศน์
- Talk Show Society 102 MHz และ 98.5 MHz Good FM กรุงเทพฯ
-   Talk Show Society 100.5 MHz สถานีข่าวของ Modern Nine
-   Talk Show Society 98.5 Spring Radio
-   The Talk ช่อง 9 MCOT HD
-   โอภาปราศรัย 93.5 HD1

sattakorn.com Powered by NetworkMission |