อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม มีประวัติและผลงานที่หลากหลาย ทั้งงานวิชาการ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา เป็นนักพูด นักบรรยาย เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนมากมายThe Talk
Talk Show Society
ต่างคนต่างคิด
โอภาปราศรัย


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


รางวัลเกียรติยศ
1. ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531
2. รองแชมป์โต้วาทีอุดมศึกษา ของบริษัทภาษร โปรดัคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534 (รายการทีวีวาที ช่อง 9 อสมท. (ปัจจุบัน MCOT))


งานด้านนักจิตวิทยา
- นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Counselor) ประจำศูนย์ให้คำปรึกษา iStrong Mental Health


ประวัติด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กร
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1.1 ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก
1.2 ที่ปรึกษาในโครงการ Bangchak "Excellence Dealer"
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย สถานีบริการน้ำมันบางจาก
2. บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และพัฒนาธุรกิจ (ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเพื่อสุขภาพ)
3. บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมขาย (ธุรกิจการก่อสร้างประเภท นั่งร้าน แบบหล่อเสา แบบหล่อผนัง งานโยธา ฯลฯ)
    4. The Canton House
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการบริการ (ธุรกิจอาหาร)


ประวัติด้านการทำงานในองค์กรภาคเอกชน

มิ.ย. 50 -ก.พ. 52
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ธุรกิจค้าปลีก/ส่ง สินค้าทางด้าน IT อาทิ Banana IT,
iStudio by ComSeven (ปัจจุบัน StudioSeven)
ม.ค. 48 -ก.พ. 50
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท แซทีส จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
มิ.ย. 46 - ม.ค. 48
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสร้างสรรค์องค์กร
บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
เม.ย. 43 - ม.ค. 46
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสร้างสรรค์องค์กร
บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร)
ส.ค. 35 - ม.ค. 43
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
ส.ค. 39 - ธ.ค. 41
ส่วนงานฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อป จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี)
เม.ย. 38 - ก.ค. 39
ฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท เอเชียบุคส์ จำกัด
(ธุรกิจจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศ)
ม.ค. 35 - ม.ค. 37
ฝ่ายกิจกรรมและข้อมูล
บริษัท ภาษร โปรดัคชั่น จำกัด
(ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์)
sattakorn.com Powered by NetworkMission |